Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden reparatie consumentenelektronica. Algemene Reparatievoorwaarden Consumentenelektronica, toepasselijk in gevallen waarin Electronic repair Rotterdam als reparateur van consumentenelektronica optreedt.

Klachten/Defecten.

1. Bij reparaties wordt uitgegaan van de klachten die op het reparatieformulier zijn omschreven prijs.

2. De prijs van de reparatie wordt uitsluitend vastgesteld op basis van de prijzen zoals vermeld op de website. De prijs is opgebouwd uit de onderdelen, de inbouwkosten en wordt vermeerderd met de verzendkosten, exclusief BTW.

Prijsopgave.

3. Indien de werkzaamheden niet op de website vermeld staan, wordt er na telefonisch overleg een voorlopige prijsopgave gemaakt. Deze wordt na aankomst van het toestel schriftelijk per mail bevestigd. De prijs wordt altijd vermeerderd met de verzendkosten.

Vrijblijvend onderzoek.

4. Als bij onderzoek blijkt dat de prijs van de reparatie hoger zal zijn dan de kostenraming zoals vermeld op de website, dan wordt aan de klant gevraagd of hij het product voor die hogere prijs wil laten repareren. In dat geval vindt de reparatie pas plaats na toestemming van de klant. Wanneer de website geen kostenraming meldt en de prijs pas na onderzoek kan worden vastgesteld, dan wordt aan de klant gevraagd of hij het product voor die prijs wil laten repareren. Ook in dat geval vindt de reparatie pas plaats na toestemming van de klant.

5. De klant kan evenwel afzien van verdere dienstverlening door Electronic repair Rotterdam en betaalt dan alleen de verzendkosten van de retourzending, maar geen onderzoekskosten.

Kwaliteit.

6. Mits er niets anders wordt afgesproken, wordt er gebruik gemaakt van nieuwe onderdelen. Of wanneer dit met betrekking tot een dergelijk onderdeel gebruikelijk is, ruilonderdelen. Wanneer de klant dat vooraf aangeeft stelt Electronic repair Rotterdam de vervangen onderdelen ter beschikking aan de klant.

7. Na reparatie ontvangt de klant een bericht per mail, met een korte omschrijving van de verrichte werkzaamheden alsmede de gegevens voor betaling van de reparatie.

Aansprakelijkheid.

8. Electronic Repair Rotterdam is aansprakelijk voor verlies en diefstal van het product, de toebehoren en accessoires, alsmede voor schade daaraan ontstaan vanaf het tijdstip van afgifte tot aan het moment van retourzending. Retourzendingen worden door Electronic repair Rotterdam altijd gedaan per aangetekend verzekerde verzending door TNT. Schadevergoeding door TNT bedraagt maximaal € 5400,-

Verzending.

9. Electronic repair Rotterdam biedt standaard een aangetekend verzekerde verzending aan, deze verzekering wordt door TNT Post afgegeven en wordt bij eventueel verlies of diefstal door Electronic Repair Rotterdam met TNT Post afgehandeld. Electronic repair Rotterdam betaald u het schadebedrag direct nadat TNT de claim heeft afgehandeld.

Garantie.

10. Electronic Repair Rotterdam geeft na het voltooien van de reparatie een garantie van drie maanden op de reparatie. Deze garantietermijn gaat in op het moment van verzending van het product aan de klant. Op schoonmaak c.q. onderhoudsbeurten, alsmede op reparaties verricht aan producten met bliksem-, water-, zand-, val-, of vochtschade, wordt geen garantie gegeven, tenzij op het reparatieformulier uitdrukkelijk het tegendeel is vermeld.

11. Wanneer binnen drie maanden na afgifte van het gerepareerde product de klachten genoemd in artikel 1 terugkeren, doet Electronic Repair Rotterdam een opgave van de prijs voor een nieuwe reparatie.

a. Bij dezelfde oorzaak van de klacht worden alleen de onderdelen die bij de vorige reparatie niet zijn vervangen in rekening gebracht.

b. Indien blijkt dat de oorzaak van de klacht een andere is dan die bij de vorige reparatie, dan worden de kosten van de nieuwe reparatie zoals bedoeld in artikel 2 aan de klant doorberekend.

c. Na hernieuwde reparatie gaat de garantie opnieuw in.

Verlies van Data.

12. Electronic Repair Rotterdam is niet aansprakelijk voor verlies van data. Een aantal reparaties zoals vervangen van moederborden, harddisks en batterijen, kunnen aanleiding geven tot het verlies van data. Electronic Repair Rotterdam wijst hierop in het reparatieformulier en op de website. De klant wordt gevraagd een backup van zijn gegevens te maken voordat hij het product aan Electronic Repair Rotterdam opstuurt. De klant is zelf aansprakelijk voor het veiligstellen van zijn data.

Niet betaalde/afgehaalde producten.

13. Indien na 3 achtereenvolgende schriftelijke mededelingen per mail van Electronic Repair Rotterdam aan de klant, dat het product gereed is, de klant gedurende een periode van drie maanden heeft nagelaten de reparatie van het product te betalen, is Electronic Repair Rotterdam gerechtigd het product te verkopen en het verschuldigde op de opbrengst te verhalen. De extra kosten voor het verhalen worden aan de klant doorberekend.

Afgehandelde of tussentijds stopgezette reparaties worden ons eigendom als deze langer dan 3 maanden in ons bezit blijven na berichtgeving dat u uw reparatie kunt afhalen.

Geschillen.

14. Op alle geschillen met betrekking tot reparaties is Nederlands recht van toepassing. Uitsluitend een Nederlandse rechter is bevoegd over deze geschillen te oordelen.

15. Alle overige geschillen zullen in afwijking van de wettelijke regels voor de bevoegdheid van de burgerlijke rechter, in geval de Rechtbank bevoegd is, worden beslecht door de Rechtbank in de vestigingsplaats of het arrondissement van de ondernemer. Electronic Repair Rotterdam blijft echter bevoegd de klant te dagvaarden voor de volgens de wet of het toepasselijke internationale verdrag bevoegde rechter.

ingebrekestelling.

16. Wanneer opdrachtgever verzuimt tot betaling van de facturen die door Electronic repair Rotterdam zijn verzonden, zal naar een schriftelijke ingebrekestelling de goederen tijdelijk eigendom worden tot aan moment van betaling van de openstaande facturen.

17. De consument heeft het recht gedurende vijf weken nadat Electronic Repair Rotterdam zich op het voorgaande artikel heeft beroepen, te kiezen voor beslechting van het geschil door de volgens de wet of het toepasselijke internationale verdrag bevoegde burgerlijke rechter.